Στρτης (ΜΣ) Μιχαιλίδης Χ.

Στρτης (ΜΣ) Μιχαιλίδης Χ.