Record collector, still contributing releases to link artists and credit them for their work done. Also i try to keep my collection fresh so things come and go ~ ALWAYS OPEN FOR AN OFFER.
If you feel i can help you with something let me know.

εyε (me ho ye) 🇬🇭


🌊 🌸  format ♨️ 💩
℗ © ® ℗ Ⓐ ∅ ø 〶 ⍜ ⍯ ⌘ ⏎ ◉ ◎ § ⅓ ™ ¿ ¡ Ẹ ẹ Ọ ọ Ṣ ṣ Ụ ụ Ɛ ε Ɔ ɔ
Á á À à Ā ā Ă ă Â â ầ Ǡ ǡ Ạ ạ Ậ ậ Ặ ặ
Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ċ ċ C̣ c̣ Ç̇ ç̇ Ć̣ ć̣ Č̣ č̣ Ꜿ ꜿ Ḋ ḋ Ḍ ḍ Đ đ
Ė ė Ė́ ė́ Ė̃ ė̃ Ẹ ẹ Ệ ệ É é È è Ē ē Ẹ́ ẹ́ Ẹ̀ ẹ̀ Ẹ̄ ẹ̄ Ē̩ Ê ê ệ ễ ể ƒ
Í í Ì ì Ī ī i̇̀ i̇́ i̇̃ į̇́ į̇̃ Ị ị j̇̃ J̣ j̣ K̇ k̇ Ḳ ḳ L̇ l̇ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ŀ ŀ Ṁ ṁ Ṃ ṃ Ṅ ṅ Ṇ ṇ
Ȯ Ó ó Ò ò Ō ō Ọ́ ó̩ Ọ̀ ò̩ Ọ̄ ō̩ Ō̩ Ô ô Ơ ơ ồ O͘ o͘ Ọ ọ Ộ ộ Ȱ ȱ Ợ ợ
Ṗ ṗ P̣ p̣ Q̇ q̇ Q̣ q̣ Q̣̇ q̣̇ Q̣̈ q̣̈ Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ
Ṣ ṣ ʂ Ṡ̃ ṡ̃ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṡ̃ ṡ̃ Ṩ ṩ ʈʂʰ tɕʰ ɖʐ dʑ ȵ ɣ Ṫ ṫṬ ṭ
Ú ú Ù ù Ū ū Ư ư ữ Ự ự U̇̄ u̇̄ V̇ v̇ Ṿ ṿ Ẇ ẇ Ẉ ẉ Ẋ ẋ X̣ x̣ Ẏ ẏ Ỵ ỵ Ż ż Ẓ ẓ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 💊アキラ
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Ää Åå Àà Áá ão Çç Čč Ćć Ðð Ď Ěě Ĕĕ Êê Ēē Ëë Ęę Èè Éé
Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ õe Öö Òò Óó Ŗŗ Řř Şş Šš
Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž Þþ ß ÿ ც ℃ ℉ N° № N⍛
Á À Ā É È Ē Ẹ/E̩ Ẹ́/É̩ Ẹ̀/È̩ Ẹ̄/Ē̩ Í Ì Ī Ȯ Ó Ò Ō Ọ/O̩ Ọ́/Ó̩ Ọ̀/Ò̩ Ọ̄/Ō̩ Ú Ù Ū Ṣ/S̩
á à ā é è ē ẹ/e̩ ẹ́/é̩ ẹ̀/è̩ ẹ̄/ē̩ í ì ī ó ò ō ọ/o̩ ọ́/ó̩ ọ̀/ò̩ ọ̄/ō̩ ú ù ū ṣ/s̩

📉
Activité Récente
a référencé Shoko* - Shoko. 2 months ago
a référencé Vovo Kai - A Giant Leap. 2 months ago
a référencé The Junglist Oritse Femi* - Elewon [Flog Politicians]. 3 months ago
a référencé Pierewietje - Pierewietje II. 3 months ago
a référencé Popular Cooper - Isoko Ma Lẹ Ga. 6 months ago
a référencé Suyama Chigyô, Genzan Miyoshi, Michiko Tsuda, Nakajima Keiko - Japanese Chamber Music of Edo-period (1603-1868). 8 months ago
a référencé Ruth* with Stan Lokhin Orchestra - Make Me A Woman. 9 months ago
a référencé Fela Ransome Kuti* - Lady. 9 months ago
a référencé Agudu and the Afro-Mods* - Iwe Na Ine. 10 months ago
a référencé Gong Kebyar* - The World Of Gong Kebyar. 10 months ago
a référencé Various - Top Hits Dowdang - รวมฮิตดาวแดง Vol.2. 10 months ago
a référencé Various - 新中国の音楽. 10 months ago
a référencé United Sisters - Donkey Dance. 10 months ago
a référencé Various - Golden Hits Vol.1. 10 months ago
a référencé Orfeón "Crescendo" o.l.v. Frank Davelaar - Wardadornan Lamantá!. 10 months ago
a référencé Omar Duque y Su Orquesta / Los Licenciados - Sin Fronteras. 10 months ago
a référencé M. Daud dan Delima (2) - Jangan Mengharap. 10 months ago
a référencé M. Ishak dan Khatijah Hamid* - Dolah B. Minah. 10 months ago
a référencé Dr. S. R. Ranganathan / Dr. T. M. P. Mahadevan / Swami Nikhilananda - Readings From The Ramayana / Bhagavad Gita. 10 months ago
a référencé Chuli & MeAE* - 철이와 미애 2. 11 months ago
a référencé Eboa Lottin* - Munyenge Ma Ngando. about 1 year ago
a référencé E.K.'s Band No.1* - Ankonam. about 1 year ago
a référencé Roy Chicago & His Rhythm Dandies* - Feso Jaiye. about 1 year ago
a référencé Ujiji Jazz Band - Rosa Mpenzi. about 1 year ago
a référencé Raimi Komolafe And His Apala Group - Late Colonel Shittu Alao. about 1 year ago
a référencé The Ramblers International - Ima Abasi. about 1 year ago
a référencé Manta (8) - Eva. about 1 year ago
a référencé Ivory (3) - Wanna Dance With You. about 1 year ago
a référencé Thelonious Monk - Blue Monk. about 1 year ago
a référencé Illegal 2001 - Sei Mein Freund. about 1 year ago
a référencé Bash Family Guys of Ghana - Come Back Home My Darling. about 1 year ago
a référencé Stan Kenton - Sound '62 .. In The Creative World Of Modern Music Styled by Stan Kenton. about 1 year ago
a référencé Mr. J. Oeditram* - With His Top Music Of The Year. about 1 year ago
a référencé Victor "Alam Blow" Akahomen And His Ododo Band* - Men Of The Our. about 1 year ago
a référencé Sir Waziri Oshomah And His Traditional Sound Makers - General Gorila The Goat Mẹ Ẹ. about 1 year ago
a référencé Various - War-Canoe Drums and Topical Songs from Nembe, Rivers State. about 1 year ago
a référencé Edionzee Dada and Monday Ogbemudia's Messengers - Koyo Baba. about 1 year ago
a référencé Odoyewu International Band Of Ghana - Fear Woman Eddy Maxwell's '84. about 1 year ago
a référencé Kees Jagessar - Dhoelhan Chaly Sasural. about 1 year ago
a référencé Unknown Artist - Nonostante Lei. about 1 year ago
a référencé Roy Alton - Disco Bongo. about 1 year ago
a référencé Sonora Matancera* - Nochebuena. about 1 year ago
a référencé Luis Quintero Y Su Conjunto Alma Cibaeña* - La Salve Del Loco. about 1 year ago
a référencé KV 33*, Louis Towers, Rochy* - El Bigote. about 1 year ago
a référencé Antonio Laguna - ¡Ay Amor, Como Te Estoy Queriendo!. about 1 year ago
a référencé Edith* - Si Nada Cuesta Soñar. about 1 year ago
a référencé Juan Jose - Que Te Tiro Al Rio, Que Te Tiro Al Mar. about 1 year ago
a référencé Los Pastores Del Ande - Alla Baja Jesucristo. about 1 year ago
a référencé Various - Hunee - Hunchin' All Night . about 1 year ago
a référencé Mike Okeke, Jesus Generation Singers - In Jesus Revolution. about 1 year ago