20th century music culture vulture, vinyl and CD specialist, collecting records and musical artefacts since 1967; I'm a passionate music lover, father, collector and discographer, researcher, writer, trader, ex-store owner, manager, creative, creator, mentor and band-leader, currently active Discogs contributor, relentlessly cataloguing what goes around.

Items for sale (all formats):

Browse by Genre
Rock -
Rock & Roll -
Psychedelic Rock -
Punk - New Wave - Indie - Alternative -
Electronic - Techno -
Folk, World & Country -
Funk / Soul -
Rhythm & Blues -
Blues - Reggae -
Hip Hop - Jazz - Latin - Pop -
Classical - Childrens - Brass & Military - Stage & Screen - Non-Music

Browse by Year
1930s and '40s
(1950s) - 1950 -1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959
(1960s) - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
(1970s) - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979
(1980s) - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989
(1990s) - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
(2000s) - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
(2010s) - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Browse by Price
Under £5 - £5 > £10 - £10 > £15 - £15 > £20 - £20 > £40 - Over £40

LPs - 7"s - 12"s - 10"s - Box Sets - CDs -
CD-R - Cassettes

You are welcome to contact me if you have questions, require further info or pictures of any item for sale.
I will try to be of assistance but will give priority to placed orders.
Sorry but I don't make copies nor sell what I don't list.

℗ & © ® ¹ ² ³ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ ¯ 0 µs ——— Ø ™
◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ♪ ♫ ✝ 𝅖˓˒⌶⌢⌣↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃᎖᎕᎔᎑ ﹝ ﹞ [ ]҂ : · ∴ ⋀ · ◦ • ⚬ ০ ⚪ ⚫
▽ ▽△ ∆ ▷ △ ◁ ∇ ◊ ∆ ß Þ þ Ð ð ◇ « » ¬¸ ¯ ° ± Ʊ
SACEM/SDRM/SACD/SCAM SACEM/SDRM/SACD/SGDL
ᴀʙᴄᴅᴇꜰɢʜɪᴊᴋʟᴍɴᴏᴘǫʀsᴛᴜᴠᴡxʏᴢ
̶̷ᴀ̶̷ʙ̶̷ᴄ̶̷ᴅ̶̷ᴇ̶̷ꜰ̶̷ɢ̶̷ʜ̶̷ɪ̶̷ᴊ̶̷ᴋ̶̷ʟ̶̷ᴍ̶̷ɴ̶̷ᴏ̶̷ᴘ̶̷ǫ̶̷ʀ̶̷s̶̷ᴛ̶̷ᴜ̶̷ᴠ̶̷ᴡ̶̷x̶̷ʏ̶̷ᴢ̶̷ ̶̷
̶̷1̶̷2̶̷3̶̷4̶̷5̶̷6̶̷7̶̷8̶̷9̶̷0̶̷
Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Ää Åå Àà Áá ä ã æ Ææ ć Çç Čč Ð ð Ď Éé ê ë ĕ Ě ĕ Êê Ēē
Ëë Ęę Èè Éé Ģģ Í î í Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ö ö Ó ó ò Ôô Õõ Øø
Ōō Œœ Öö Òò Óó ř Ŗŗ Řř Şş Šš Ţţ Ú ù ú Ü ü ů
Ûû Üü Űű Ųų ý ÿ Żż Žž ✳ π Þþ ■ № ˃ ০ ÷ ◦ ◊ □ ⊙ Ʊ ℗ © ™ ® ·
€ £ $ ¿ ¡ ¼ ¾ ½ ½ ⅓ ⅔ µ ¢ § ° º ª Ⅰ — | × † ← ↑ → ↓ ¦ |
± ‒ – ╴╵╶ ╷ ╸╹╺ ╻ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆♥ ♦ ♠ ♣ ♡ ♢ ♤ ♧ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍
☎ ☏ ☐ ☑ ☒ ☓ ☖ ☗ ☘ ☙ ☚ ☛ ☜ ☞ ☟ ☠ ☡ 웃
☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ♽ ♾
⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⚆ ⚇ ⚈ ⚉ ⛫ ⛬
⚊ ⚋ ⚌ ⚍ ⚎ ⚏ ⚐ ⚑ ⚒ ⚓ ⚔ ⚕ ⚖ ⚗ ⚘ ⚙ ⚚ ⚛ ⚜ ⚝ ⚞ ⚟ ⚠ ⚡ ⚢ ⚣ ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚩
⚪ ⚫ ⚬ ⚭ ⚮ ⚯ ⚰ ⚱ ⚲ ⚳ ⚴ ⚵ ⚶ ⚷ ⚸ ⚹ ⚺ ⚻ ⚼ ⚽ ⚾
⚿ ⛀ ⛁ ⛂ ⛃ ⛆ ⛇ ⛈ ⛉ ⛊ ⛋ ⛌ ⛍ ⛏ ⛐ ⛑ ⛒ ⛓ ⛕ ⛖ ⛗
⛘ ⛙ ⛚ ⛛ ⛜ ⛝ ⛞ ⛟ ⛠ ⛡ ⛢ ⛣ ⛤ ⛥ ⛦ ⛧ ⛭ ⛮ ⛯
⛰ ⛱ ⛶ ⛷ ⛸ ⛻ ⛼ ⛾ ⛿ ✁ ✂ ✃ ✄ ✅ ✆ ✇ ✈ ✉
✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ⛨ ⛩ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜
✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹
✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋
❍ ❏ ❐ ❑ ❒ ❔ ❕ ❖ ❘ ❙ ❚ ❛ ❜ ❝ ❞ ❟ ❠ ❨ ❩ ❪ ❫ ❬ ❭ ❮ ❯ ❰ ❱ ❲ ❳ ❴ ❵
➔ ➕ ➖ ➗ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤
➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

http://unicode-table.com/en/#control-character
http://www.discogs.com/master/create
http://www.peterice.com/purchasetax.htm

flagcounter
Attività recente
presentata Nina Simone - Live At Montreux 1976. 24 days ago
presentata Ry Cooder - Chicken Skin Music. 25 days ago
presentata Michel Bismut - UR. about 1 month ago
presentata King Kong - No Time For But. about 1 month ago
presentata No Artist - Dial 999. about 1 month ago
presentata Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid. about 1 month ago
presentata John Williams (7), Stanley Myers & Orchestra* - Changes. about 1 month ago
presentata Elvis Costello & The Attractions - Almost Blue. about 1 month ago
presentata Various - Chorus Time. about 1 month ago
presentata Redskins - Keep On Keepin On!. about 1 month ago
presentata Sex Pistols - C'Mon Everybody. about 1 month ago
presentata Larry Page Accompanied By The Saga Satellites - Big Blon' Baby. about 1 month ago
presentata The Versatiles - Children Get Ready. about 1 month ago
presentata Associates* - Those First Impressions. about 1 month ago
presentata Various - Shri Laxmi Mata. 2 months ago
presentata The Meters - Fire On The Bayou. 2 months ago
presentata Fats Navarro - The Fabulous Fats Navarro Volume 1. 2 months ago
presentata Frank Zappa - Joe's Garage Act I, II &III. 2 months ago
presentata Stan Getz And J.J. Johnson - At The Opera House. 2 months ago
presentata Paul Desmond - Late Lament (New Desmond Blue). 2 months ago
presentata Vladimir Cosma - Diva (Comedy, Romance And Murder). 2 months ago
presentata Ablaye Ndiaye Thiossane - Ablaye Ndiaye Thiossane. 2 months ago
presentata Vladimir Cosma - Diva (Comedy, Romance And Murder). 3 months ago
presentata Sophie Tucker - Sophie Tucker In Person. 3 months ago
presentata The Critics Group - A Merry Progress To London. 3 months ago
presentata Various - Total Lee! The Songs Of Lee Hazlewood. 3 months ago
presentata Various - Songs Of Courtship. 3 months ago
presentata Red Nichols And His 5 Pennies* - Parade Of The Pennies. 3 months ago
presentata The Rolling Stones - Rolled Gold (The Very Best Of The Rolling Stones). 3 months ago
presentata Alan Price - Liberty. 3 months ago
presentata Chaz Jankel* - Out Of The Blue. 3 months ago
presentata The Kaszowski Brothers - Polish Dance Time. 3 months ago
presentata Various - Music From Finland. 3 months ago
presentata Various - Black Magic (40 Original Soul Tracks). 3 months ago
presentata The Kinks - Muswell Hillbillies. 4 months ago
presentata Μαίρη Ζαράγγα / Μιχάλης Βιολάρης - Ο Αιχμάλωτος / Ο Σκάπουλος. 4 months ago
presentata Ε. Περπινιάδης*, Ρία Νόρμα - Να Ειχα Πετρινη Καρδια / Μη Μου Θυμιζεις Τα Περασμενα. 4 months ago
presentata Rena Charalambous - Poso Gia Sena Pono / Pesmoy Ti Zitas. 4 months ago
presentata Πόλυ Πάνου / Μαν. Αγγελόπουλος* & Αννα Βαασιλειου* - Όσο Αξίζει Αυτή Η Νύχτα / Παντού Θα Βρεις Την Ψευτιά. 4 months ago
presentata Σπ. Σκορδίλης* - Στης Λαρίσσης Το Ποτάμι / Άμα Θες Να Κλάψης - Κλάψε. 4 months ago
presentata Στράτος Κύπριος - Ποιος Σε Παίρνει Και Μ' Αφήνεις / Νάχης Χάρι-Νάχης Χάρι. 4 months ago
presentata Θάλεια - Εσύ Δεν Ησουνα Για Μένα/ Ωρα Καλή. 4 months ago
presentata Ναυσικά / Μιχ. Μενιδιάτης* - Τράβα Τον Δρόμο Σου Καρδιά Μου / Αν Σε Πίκρανα Μετανόησα. 4 months ago
presentata Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλλα / Στέλιος Καζαντζίδης - Στην Καλύβα Την Δική Σου / Ο Βιοπαλαιστής. 4 months ago
presentata Various - Variety Music For Community Dancing (Gori Garbe Ghoomo Ne Raase Ramo, Garba Ras Utsav, Garba Raas Ni Ramzat). 4 months ago
presentata Zaed Naes - Wujudek. 4 months ago
presentata Maii And Zeid* - Ehdefni. 4 months ago
presentata Maii And Zeid* - Kalam El Leil. 4 months ago
presentata Maii & Zeid - Moga. 4 months ago
presentata Maii And Zeid* - Ezaal. 4 months ago