Exploring Eurobeat, Electro, Speedcore, and Techno