Exploring Rhythm & Blues, Reggaeton, and Reggae-Pop