Exploring Rhythm & Blues, Reggaeton, Reggae-Pop, and Dance-pop