Exploring Omar Ryan Harvey, Kareem Samara, & Shireen Lilith