Exploring Paolo Pietrangeli: Mio caro padrone domani ti sparo