Profile

Record collector, still contributing releases to link artists and credit them for their work done. Also i try to keep my collection fresh so things come and go ~ ALWAYS OPEN FOR AN OFFER.
If you feel i can help you with something let me know.
εyε (me ho ye) 🇬🇭

Discogs Mo₦ey Yab Ma₦

🌊 🌸  format ♨️ 💩 🐁 tags 👾
℗ © ® ℗ Ⓐ ∅ ø 〶 ⍜ ⍯ ⌘ ⏎ ◉ ◎ § ⅓ ™ 🎶 ¿ ¡ Ẹ ẹ Ọ ọ Ṣ ṣ Ụ ụ Ɛ ε Ɔ ɔ
Á á À à Ā ā Ă ă Â â ầ Ǡ ǡ Ạ ạ Ậ ậ Ặ ặ
Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ċ ċ C̣ c̣ Ç̇ ç̇ Ć̣ ć̣ Č̣ č̣ Ꜿ ꜿ Ḋ ḋ Ḍ ḍ Đ đ
Ė ė Ė́ ė́ Ė̃ ė̃ Ẹ ẹ Ệ ệ É é È è Ē ē Ẹ́ ẹ́ Ẹ̀ ẹ̀ Ẹ̄ ẹ̄ Ē̩ Ê ê ệ ễ ể ƒ
Í í Ì ì Ī ī i̇̀ i̇́ i̇̃ į̇́ į̇̃ Ị ị j̇̃ J̣ j̣ K̇ k̇ Ḳ ḳ L̇ l̇ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ŀ ŀ Ṁ ṁ Ṃ ṃ Ṅ ṅ Ṇ ṇ
Ȯ Ó ó Ò ò Ō ō Ọ́ ó̩ Ọ̀ ò̩ Ọ̄ ō̩ Ō̩ Ô ô Ơ ơ ồ O͘ o͘ Ọ ọ Ộ ộ Ȱ ȱ Ợ ợ
Ṗ ṗ P̣ p̣ Q̇ q̇ Q̣ q̣ Q̣̇ q̣̇ Q̣̈ q̣̈ Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ
Ṣ ṣ ʂ Ṡ̃ ṡ̃ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṡ̃ ṡ̃ Ṩ ṩ ʈʂʰ tɕʰ ɖʐ dʑ ȵ ɣ Ṫ ṫṬ ṭ (†) ✝ ✟✠☩♱ ♯ ∞
Ú ú Ù ù Ū ū Ư ư ữ Ự ự U̇̄ u̇̄ V̇ v̇ Ṿ ṿ Ẇ ẇ Ẉ ẉ Ẋ ẋ X̣ x̣ Ẏ ẏ Ỵ ỵ Ż ż Ẓ ẓ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 💊アキラ
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Ää Åå Àà Áá ão Çç Čč Ćć Ðð Ď Ěě Ĕĕ Êê Ēē Ëë Ęę Èè Éé
Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ õe Öö Òò Óó Ŗŗ Řř Şş Šš
Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž Þþ ß ÿ ც ℃ ℉ N° № N⍛
Á À Ā É È Ē Ẹ/E̩ Ẹ́/É̩ Ẹ̀/È̩ Ẹ̄/Ē̩ Í Ì Ī Ȯ Ó Ò Ō Ọ/O̩ Ọ́/Ó̩ Ọ̀/Ò̩ Ọ̄/Ō̩ Ú Ù Ū Ṣ/S̩
á à ā é è ē ẹ/e̩ ẹ́/é̩ ẹ̀/è̩ ẹ̄/ē̩ í ì ī ó ò ō ọ/o̩ ọ́/ó̩ ọ̀/ò̩ ọ̄/ō̩ ú ù ū ṣ/s̩
ĂăăÂ âÀ àÁáÃâãÊê ÈèÉéÊêÌìÍío ô ơÒÓòóÔôÕõ u ưÙùÚúÝý Đđ
ĨĩŨũƠơƯưẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊị
ỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ
📉

Recent Activity

Action Description
Infinity Knives x Brian Ennals -  Rhino XXL
submitted Infinity Knives x Brian Ennals - Rhino XXL. 3 days ago
テイチク·オーケストラ* - Japanese Melodies
submitted テイチク·オーケストラ* - Japanese Melodies. 4 months ago
submitted Marisol Tromp / Lia Tromp and Aruba Recording Studio All Stars* - E Pushi Preto / Papai No Zundra Mamai. 5 months ago
submitted Luisito Plá y Su Trio* - Dos Corazones / Ave Maria Lola. 5 months ago
submitted Dr. G. de Wit - Klankillustraties. 5 months ago
Opambuo International Band* - Minni Abusua
submitted Opambuo International Band* - Minni Abusua. 7 months ago
U'sGidi - Yina Na?
submitted U'sGidi - Yina Na?. 7 months ago
African Brothers International Band* - African Brothers' International Band
submitted African Brothers International Band* - African Brothers' International Band. 7 months ago
Wendel van Etten, Lenny Grisel - Volmac Bestaat Hoi, 15jaar
submitted Wendel van Etten, Lenny Grisel - Volmac Bestaat Hoi, 15jaar. 8 months ago
Juan Carlos Gil - Homenaje al Teniente Hernan Merino Correa
submitted Juan Carlos Gil - Homenaje al Teniente Hernan Merino Correa. 8 months ago
Aynur Gürkan - Zalim Felek Engelleme Yolumu
submitted Aynur Gürkan - Zalim Felek Engelleme Yolumu. 10 months ago
Di Denise* Accompanied By La Nueva Generación* - Ku Karinjo
submitted Di Denise* Accompanied By La Nueva Generación* - Ku Karinjo. about 1 year ago
ธานินทร์ อินทรเทพ = Thanin Intarathep* - เพลงคลาสสิคไทย ~ Thai Classical Songs
submitted ธานินทร์ อินทรเทพ = Thanin Intarathep* - เพลงคลาสสิคไทย ~ Thai Classical Songs. about 1 year ago
Various - 日本の民謡 北海道篇
submitted Various - 日本の民謡 北海道篇. about 1 year ago
Nelson Pinedo con La Sonora Matancera - Tropico
submitted Nelson Pinedo con La Sonora Matancera - Tropico. about 1 year ago
Infinity Knives - In The Mouth Of Sadness (Ugly Nigga From Heaven)
submitted Infinity Knives - In The Mouth Of Sadness (Ugly Nigga From Heaven). about 1 year ago
Infinity Knives x Brian Ennals -  Rhino XXL
submitted Infinity Knives x Brian Ennals - Rhino XXL. about 1 year ago
Xu Hong - Song Of The Pipa
submitted Xu Hong - Song Of The Pipa. about 1 year ago
学習院の歌 - 学習院の歌
submitted 学習院の歌 - 学習院の歌. about 1 year ago
藤本二三吉*, 清水三子 / 音丸 - 水鏡 = Mizukagami
submitted 藤本二三吉*, 清水三子 / 音丸 - 水鏡 = Mizukagami . about 1 year ago
Chet Baker - Good-bye
submitted Chet Baker - Good-bye. about 1 year ago
笑福亭鶴光 - 鶴光の新説SOS
submitted 笑福亭鶴光 - 鶴光の新説SOS. about 1 year ago
Elias Mathevula And The Chavani Sisters* - Yingisani
submitted Elias Mathevula And The Chavani Sisters* - Yingisani. about 1 year ago
The Beaters - Harari
submitted The Beaters - Harari. about 1 year ago
Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono
submitted Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono. about 1 year ago
Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono
submitted Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono. about 1 year ago
Lệ Thu - Tưởng Niệm
submitted Lệ Thu - Tưởng Niệm. about 1 year ago
Various - Sweet Melodies
submitted Various - Sweet Melodies. about 1 year ago
Theatereenheid MOFO* - Wroko de Fu Du
submitted Theatereenheid MOFO* - Wroko de Fu Du. about 1 year ago
submitted نعمه* = Naâma* - كان كلام من فضة / يا زين الصحراء = Kan El Klam Men Fodda / Ya Zine Essahra. about 1 year ago
Н.Ф. Потапова* = Nina Potapova* -
submitted Н.Ф. Потапова* = Nina Potapova* - "Russian Course" For English Speaking People On 4 Records. over 2 years ago
The Trombones Of The Lord, The Talking Drums Of Ghana - Nederland Ontmoet Ghana
submitted The Trombones Of The Lord, The Talking Drums Of Ghana - Nederland Ontmoet Ghana. over 2 years ago
Shango (3) - Ha Llegado El Momento = The Time Has Come
submitted Shango (3) - Ha Llegado El Momento = The Time Has Come. over 2 years ago
Cheikh Ahmed* - Passeport
submitted Cheikh Ahmed* - Passeport. over 2 years ago
Le Grand Maitre Franco* Et Ses Stars Du T.P. O.K. Jazz* - A Nairobi
submitted Le Grand Maitre Franco* Et Ses Stars Du T.P. O.K. Jazz* - A Nairobi. over 2 years ago
Alex Konadu One Man Thousand* - Awoo Ne Awo
submitted Alex Konadu One Man Thousand* - Awoo Ne Awo. over 2 years ago
City Boys International Band Led By Ɔbuɔba J.A. Adofo (Black Chinese, Leader)* - Ankwanobi
submitted City Boys International Band Led By Ɔbuɔba J.A. Adofo (Black Chinese, Leader)* - Ankwanobi. over 2 years ago
The International Stars Of Ghana - The International Stars Of Ghana
submitted The International Stars Of Ghana - The International Stars Of Ghana. over 2 years ago
submitted Alex* & Orquesta Liberacion* - Que Cara Mas Bonita . over 2 years ago
Odee Elosiebo - Is It True ?
submitted Odee Elosiebo - Is It True ?. over 2 years ago
Peto Peto - What's So Funny
submitted Peto Peto - What's So Funny. over 2 years ago
Eric La Croes and Kanta Ku Mi - Nos Kwenta - Ban Dal Un Keiru Na Punda
submitted Eric La Croes and Kanta Ku Mi - Nos Kwenta - Ban Dal Un Keiru Na Punda. over 2 years ago
Various - Navidades Colombianas
submitted Various - Navidades Colombianas. over 2 years ago
African Brothers (Int.) Band* - Hine Me
submitted African Brothers (Int.) Band* - Hine Me. over 2 years ago
Grupo Irakere* - Cubana
submitted Grupo Irakere* - Cubana. over 2 years ago
Jongerenkerk Arnhem* o.l.v. Kees Pannekoek - Vraag Niet Waarom
submitted Jongerenkerk Arnhem* o.l.v. Kees Pannekoek - Vraag Niet Waarom. over 2 years ago
Koos Bons begeleid Evangelische Jeugdzanggroep Akkoord te Maassluis* en Jeugdkoor Jong Leven te Vlaardingen* o.l.v. Mevr. Verhoef* - Er Is Een Raket Naar Venus Gegaan
submitted Koos Bons begeleid Evangelische Jeugdzanggroep Akkoord te Maassluis* en Jeugdkoor Jong Leven te Vlaardingen* o.l.v. Mevr. Verhoef* - Er Is Een Raket Naar Venus Gegaan. over 2 years ago
Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State* - Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State
submitted Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State* - Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State. over 3 years ago
Supreme Ark Guiter Band Of Ghana* - Supreme Ark Guiter Band Of Ghana
submitted Supreme Ark Guiter Band Of Ghana* - Supreme Ark Guiter Band Of Ghana. over 3 years ago
Chief Ezigbo Akunwafor Obiligbo* -  Ezigbo Egwu Ndi Eze
submitted Chief Ezigbo Akunwafor Obiligbo* - Ezigbo Egwu Ndi Eze. over 3 years ago