Record collector, still contributing releases to link artists and credit them for their work done. Also i try to keep my collection fresh so things come and go ~ ALWAYS OPEN FOR AN OFFER.
If you feel i can help you with something let me know.
εyε (me ho ye) 🇬🇭

Discogs Mo₦ey Yab Ma₦

🌊 🌸  format ♨️ 💩 🐁 👾
℗ © ® ℗ Ⓐ ∅ ø 〶 ⍜ ⍯ ⌘ ⏎ ◉ ◎ § ⅓ ™ ¿ ¡ Ẹ ẹ Ọ ọ Ṣ ṣ Ụ ụ Ɛ ε Ɔ ɔ
Á á À à Ā ā Ă ă Â â ầ Ǡ ǡ Ạ ạ Ậ ậ Ặ ặ
Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ċ ċ C̣ c̣ Ç̇ ç̇ Ć̣ ć̣ Č̣ č̣ Ꜿ ꜿ Ḋ ḋ Ḍ ḍ Đ đ
Ė ė Ė́ ė́ Ė̃ ė̃ Ẹ ẹ Ệ ệ É é È è Ē ē Ẹ́ ẹ́ Ẹ̀ ẹ̀ Ẹ̄ ẹ̄ Ē̩ Ê ê ệ ễ ể ƒ
Í í Ì ì Ī ī i̇̀ i̇́ i̇̃ į̇́ į̇̃ Ị ị j̇̃ J̣ j̣ K̇ k̇ Ḳ ḳ L̇ l̇ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ŀ ŀ Ṁ ṁ Ṃ ṃ Ṅ ṅ Ṇ ṇ
Ȯ Ó ó Ò ò Ō ō Ọ́ ó̩ Ọ̀ ò̩ Ọ̄ ō̩ Ō̩ Ô ô Ơ ơ ồ O͘ o͘ Ọ ọ Ộ ộ Ȱ ȱ Ợ ợ
Ṗ ṗ P̣ p̣ Q̇ q̇ Q̣ q̣ Q̣̇ q̣̇ Q̣̈ q̣̈ Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ
Ṣ ṣ ʂ Ṡ̃ ṡ̃ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṡ̃ ṡ̃ Ṩ ṩ ʈʂʰ tɕʰ ɖʐ dʑ ȵ ɣ Ṫ ṫṬ ṭ
Ú ú Ù ù Ū ū Ư ư ữ Ự ự U̇̄ u̇̄ V̇ v̇ Ṿ ṿ Ẇ ẇ Ẉ ẉ Ẋ ẋ X̣ x̣ Ẏ ẏ Ỵ ỵ Ż ż Ẓ ẓ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 💊アキラ
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Ää Åå Àà Áá ão Çç Čč Ćć Ðð Ď Ěě Ĕĕ Êê Ēē Ëë Ęę Èè Éé
Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ õe Öö Òò Óó Ŗŗ Řř Şş Šš
Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž Þþ ß ÿ ც ℃ ℉ N° № N⍛
Á À Ā É È Ē Ẹ/E̩ Ẹ́/É̩ Ẹ̀/È̩ Ẹ̄/Ē̩ Í Ì Ī Ȯ Ó Ò Ō Ọ/O̩ Ọ́/Ó̩ Ọ̀/Ò̩ Ọ̄/Ō̩ Ú Ù Ū Ṣ/S̩
á à ā é è ē ẹ/e̩ ẹ́/é̩ ẹ̀/è̩ ẹ̄/ē̩ í ì ī ó ò ō ọ/o̩ ọ́/ó̩ ọ̀/ò̩ ọ̄/ō̩ ú ù ū ṣ/s̩
ĂăăÂ âÀ àÁáÃâãÊê ÈèÉéÊêÌìÍío ô ơÒÓòóÔôÕõ u ưÙùÚúÝý Đđ
ĨĩŨũƠơƯưẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊị
ỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ
📉
Recent Activity
笑福亭鶴光 - 鶴光の新説SOS
submitted 笑福亭鶴光 - 鶴光の新説SOS. 1 day ago
Elias Mathevula And The Chavani Sisters* - Yingisani
submitted Elias Mathevula And The Chavani Sisters* - Yingisani. about 1 month ago
The Beaters - Harari
submitted The Beaters - Harari. about 1 month ago
Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono
submitted Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono. about 1 month ago
Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono
submitted Inkunzi Emdaka - Ziyangisinda Izono. about 1 month ago
Lệ Thu - Tưởng Niệm
submitted Lệ Thu - Tưởng Niệm. 3 months ago
Various - Sweet Melodies
submitted Various - Sweet Melodies. 3 months ago
Theatereenheid MOFO* - Wroko de Fu Du
submitted Theatereenheid MOFO* - Wroko de Fu Du. 3 months ago
submitted نعمه* = Naâma* - كان كلام من فضة / يا زين الصحراء = Kan El Klam Men Fodda / Ya Zine Essahra. 6 months ago
Н.Ф. Потапова* = Nina Potapova* -
submitted Н.Ф. Потапова* = Nina Potapova* - "Russian Course" For English Speaking People On 4 Records. 8 months ago
The Trombones Of The Lord, The Talking Drums Of Ghana - Nederland Ontmoet Ghana
submitted The Trombones Of The Lord, The Talking Drums Of Ghana - Nederland Ontmoet Ghana. 8 months ago
Shango (3) - Ha Llegado El Momento = The Time Has Come
submitted Shango (3) - Ha Llegado El Momento = The Time Has Come. 8 months ago
Cheikh Ahmed* - Passeport
submitted Cheikh Ahmed* - Passeport. 8 months ago
Le Grand Maitre Franco* Et Ses Stars Du T.P. O.K. Jazz* - A Nairobi
submitted Le Grand Maitre Franco* Et Ses Stars Du T.P. O.K. Jazz* - A Nairobi. 8 months ago
Alex Konadu One Man Thousand* - Awoo Ne Awo
submitted Alex Konadu One Man Thousand* - Awoo Ne Awo. 9 months ago
City Boys International Band Led By Ɔbuɔba J.A. Adofo (Black Chinese, Leader)* - Ankwanobi
submitted City Boys International Band Led By Ɔbuɔba J.A. Adofo (Black Chinese, Leader)* - Ankwanobi. 9 months ago
The International Stars Of Ghana - The International Stars Of Ghana
submitted The International Stars Of Ghana - The International Stars Of Ghana. 9 months ago
submitted Alex* & Orquesta Liberacion* - Que Cara Mas Bonita . 9 months ago
Odee Elosiebo - Is It True ?
submitted Odee Elosiebo - Is It True ?. 9 months ago
Peto Peto - What's So Funny
submitted Peto Peto - What's So Funny. 9 months ago
Eric La Croes and Kanta Ku Mi - Nos Kwenta - Ban Dal Un Keiru Na Punda
submitted Eric La Croes and Kanta Ku Mi - Nos Kwenta - Ban Dal Un Keiru Na Punda. 9 months ago
Various - Navidades Colombianas
submitted Various - Navidades Colombianas. 9 months ago
African Brothers (Int.) Band* - Hine Me
submitted African Brothers (Int.) Band* - Hine Me. 9 months ago
Grupo Irakere* - Cubana
submitted Grupo Irakere* - Cubana. 10 months ago
Jongerenkerk Arnhem* o.l.v. Kees Pannekoek - Vraag Niet Waarom
submitted Jongerenkerk Arnhem* o.l.v. Kees Pannekoek - Vraag Niet Waarom. 11 months ago
Koos Bons begeleid Evangelische Jeugdzanggroep Akkoord te Maassluis* en Jeugdkoor Jong Leven te Vlaardingen* o.l.v. Mevr. Verhoef* - Er Is Een Raket Naar Venus Gegaan
submitted Koos Bons begeleid Evangelische Jeugdzanggroep Akkoord te Maassluis* en Jeugdkoor Jong Leven te Vlaardingen* o.l.v. Mevr. Verhoef* - Er Is Een Raket Naar Venus Gegaan. 12 months ago
Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State* - Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State
submitted Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State* - Ezekiel Nwankwo & His Musical Party Okehi, Etche, Rivers State. about 1 year ago
Supreme Ark Guiter Band Of Ghana* - Supreme Ark Guiter Band Of Ghana
submitted Supreme Ark Guiter Band Of Ghana* - Supreme Ark Guiter Band Of Ghana. about 1 year ago
Chief Ezigbo Akunwafor Obiligbo* -  Ezigbo Egwu Ndi Eze
submitted Chief Ezigbo Akunwafor Obiligbo* - Ezigbo Egwu Ndi Eze. about 1 year ago
Banico International Guitar Band* - Zarueala
submitted Banico International Guitar Band* - Zarueala. about 1 year ago
Kabasa - Soweto - The Best Of Kabasa
submitted Kabasa - Soweto - The Best Of Kabasa. about 1 year ago
The Isoko Lyric Master's Band - Igbe Woma
submitted The Isoko Lyric Master's Band - Igbe Woma. about 1 year ago
S-Express* -
submitted S-Express* - "Original Soundtrack". about 1 year ago
Khánh Ly - Kinh Khổ - Khánh Ly Trầm Tử Thiêng
submitted Khánh Ly - Kinh Khổ - Khánh Ly Trầm Tử Thiêng. about 1 year ago
Shehnai Nawaz Bismillah Khan* - Raga Gujari Todi, Shankara And Piloo-Thumree
submitted Shehnai Nawaz Bismillah Khan* - Raga Gujari Todi, Shankara And Piloo-Thumree. about 1 year ago
朱海, 屈慶* - 鳥驚喧
submitted 朱海, 屈慶* - 鳥驚喧. about 1 year ago
Various - Invitation To Superphonic
submitted Various - Invitation To Superphonic. about 1 year ago
Rabindranath Tagore By Various - Songs Of Patriotism
submitted Rabindranath Tagore By Various - Songs Of Patriotism. about 1 year ago
Hans Dulfer - Dulfer plays Goblet.
submitted Hans Dulfer - Dulfer plays Goblet.. about 1 year ago
Unknown Artist - Blanchiment Des Textiles
submitted Unknown Artist - Blanchiment Des Textiles. about 1 year ago
Unknown Artist - Kik
submitted Unknown Artist - Kik. about 1 year ago
Debussy* – Franz André Conducting L’orchestre Symphonique De La Radiodiffusion Nationale Belge* - Children's Corner Suite
submitted Debussy* – Franz André Conducting L’orchestre Symphonique De La Radiodiffusion Nationale Belge* - Children's Corner Suite. about 1 year ago
Sergio Tacchini - Zomer 1982
submitted Sergio Tacchini - Zomer 1982. about 1 year ago
Enoch Daniels - Instrumental Version Film Tunes
submitted Enoch Daniels - Instrumental Version Film Tunes. about 1 year ago
Enoch Daniels - Instrumental Version Film Tune Piano Accordion
submitted Enoch Daniels - Instrumental Version Film Tune Piano Accordion . about 1 year ago
K. L. Saigal - Bengali Song
submitted K. L. Saigal - Bengali Song. about 1 year ago
The Players Association - Let Your Body Go!
submitted The Players Association - Let Your Body Go! . about 1 year ago
Choir And Orchestra Of The Song And Dance Epic
submitted Choir And Orchestra Of The Song And Dance Epic "The East Is Red" - Fury In The Cocoanut Jungle. about 1 year ago
De Sint* - De Sinterklaas Rep
submitted De Sint* - De Sinterklaas Rep. about 1 year ago
submitted Musical Talk - Laß Uns Reden. about 1 year ago