Profile

Мелодия Мелодия long  space
Etchings (And other strange occult signs):
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ␦ ∗ ◠ ◡ ℗ © ® ™ | ፨ · • ∆ ∇ ≠ ▽ ▷ ◁ ◊ ◬ ◊ № ◅ ▻ ◦ ⋉ ↼ ↽ ⇃ ↾ ⇀ ⇁ ½ 〈〉౧ †

℗ © ™ ® · € £ $ ¿ ¡ ¼ ¾ ½ µ ³ ² ¢ § ° • º × † ♥ ♦ ← ↑ → ↓ ¦ | ± ‒ – № ≠
Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Ąą Çç Čč Ðð ĎĚ ĕ Èè Éé Êê Ēē Ëë Ęę Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ Ŗŗ Řř Şş Šš Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž Þþ ß ÿ ∇ ◊ ∆ Λ • iƒpi
™ ℠ N<sup>os</sup>
☹ ☺☻ ⦿ ℗ © ® ™ — iƒpi « » —— ¹ ² ³
< a href= "adress">text < /a >
ä à ò ó ß ù ú ü À É È Ê Î Ø Ô Ö Ü Û ñ Œ œ æ Æ Ç
☂ ⁂ ☃ ☼ ☆ ♪ ♫ ▷ △ ◁ ∇ ◊ ∆ Λ · € £ $ ¿ ¡ µ
⁰ ⁱ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ₁ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ³ ² ¢ § ° º × → ↓ ¦ | ± ‒ – № ≠ ٭ ✳ ✶ ★ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫ ✝ • ¼ ¾ ½ 𐰃

iƒpi ™ ℠ ® ⓤ th
* ٭ ¤ ✶ ⚹ ✱ ✳ ★ ☆ ☼
½ ⅓ ¼ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
✽ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❖ ❤ ★ ☆

♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ✌ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ † ✝ ‡
€ £ $ ¥ ¢ µ § ¿ ¡ ○ × ¦ | ‖ · • ● ♂ ♀ ¼ ¾ ½ ‰ ← ↑ → ↓ ↔ ± ‒ ≠ ~ ≈ — ∇ ◊ ∆ Λ ☂ ⁂ ☃ „ ” … ˆ ‹ › « » ▷ ◁ < > [ ] [ [ ] ] { } ¨ ª ¬ ¯ ´ ¶ ¸ ▪ △ ■ Δ ▼ ▽ ◇ ‽ ♫ ♪ ☺ ☻ █ ♠ ♣ ♥ ♦ ☢ ☯ ☮ ☠

Ƒ Ѯ Ѱ Ѳ Λ
Α α Β β Γ γ Δ δ · Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ · Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ · Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π · Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ · Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω ø Ø

Á á À à  â Ä ä à ã Ǎ ǎ Ā ā Ă ă Ą ą Å å Ć ć Ĉ ĉ Ç ç Č č Ċ ċ Đ đ Ď ď É é È è Ê ê Ë ë Ě ě Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ĝ ĝ Ģ ģ Ğ ğ Ġ ġ Ĥ ĥ Ħ ħ Í í Ì ì Î î Ï ï Ĩ ĩ Ǐ ǐ Ī ī Ĭ ĭ İ ı Į į Ĵ ĵ Ķ ķ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ł ł Ŀ ŀ Ń ń Ñ ñ Ņ ņ Ň ň Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Õ õ Ǒ ǒ Ō ō Ŏ ŏ Ǫ ǫ Ő ő Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ú ú Ù ù Û û Ü ü Ũ ũ Ů ů Ǔ ǔ Ū ū ǖ ǘ ǚ ǜ Ŭ ŭ Ų ų Ű ű Ŵ ŵ Ý ý Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ȳ ȳ Ź ź Ž ž Ż ż Æ æ Ǣ ǣ Ø ø Œ œ ß ð Þ þ Ə ə Ḁ ḁ ẚ Ạ ạ Ả ả Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ậ ậ Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ Ḉ ḉ Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ḙ ḙ Ḛ ḛ Ḝ ḝ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ẽ ẽ Ế ế Ề ề Ể ể Ễ ễ Ệ ệ Ḟ ḟ Ḡ ḡ Ḣ ḣ Ḥ ḥ Ḧ ḧ Ḩ ḩ Ḫ ḫ ẖ Ḭ ḭ Ḯ ḯ Ỉ ỉ Ị ị Ḱ ḱ Ḳ ḳ Ḵ ḵ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ḻ ḻ Ḽ ḽ Ḿ ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ṍ ṍ Ṏ ṏ Ṑ ṑ Ṓ ṓ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ Ợ ợ Ṕ ṕ Ṗ ṗ Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Ṡ ṡ ẛ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṩ ṩ Ṫ ṫ Ṭ ṭ Ṯ ṯ Ṱ ṱ ẗ Ṳ ṳ Ṵ ṵ Ṷ ṷ Ṹ ṹ Ṻ ṻ Ụ ụ Ủ ủ Ứ ứ Ừ ừ Ử ử Ữ ữ Ự ự Ṽ ṽ Ṿ ṿ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ẇ ẇ Ẉ ẉ ẘ Ẋ ẋ Ẍ ẍ Ẏ ẏ ẙ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ẑ ẑ Ẓ ẓ Ẕ ẕ

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
⓪⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
☹⦿
№ Nº ° º ª

1⁰ 1¹ 1² 1³ 1⁴ 1⁵ 1⁶ 1⁷ 1⁸ 1⁹ A⁵
☠ † ∞
✓ ✔ ☑ ☒ № ¶ ~ ⋅ · •★ ✶ ٭ ∗ ☆ ✳ ✵ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫ ✝ † Å â å ã ª Ī Ï Î ī ï î Ł ł Ê Ë Ē ê ë ē ð ô ǫ Õ Ō Ŏ Ǒ Ô ō ó Û Ū Ũ û Ñ ñ ṅ ẘ ẋ ẍ Ÿ Ỳ ỹ ẑ ẕ µ Ç ç ¢ Ş ş Ţ ţ Œ œ æ ǣ ¿ ¡ Đ ə Î ï Ø ø Æ Ӝ̵̨̄ ۩ ๑ ღ Ƹ̵ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ, 卐 Ӝ̵̨ ஐ Ӝ » « ⊳ ⊲ △▽ ∇ ◊ ∆ Λ ◬ — – ‑ ← → ↔ ↓ ↑ ↗ ⇒ ⇔ ⇐ ⇑ ⇓ ¦ ¡ ¿ | × ¶ … ☹ ☺ ☻ ⦿ ☂ ⁂ ☃ ٩ ۶ ☼ £ ƒ Þ þ ≈ ± ≠ ∫ µ α β Γ γ° º ° ÷ ♂ ♀ ¸ × ∞ № δ ζ η Θ θ Λ λ Ξ ξ Π ρ Σ Φ φ Ψ ψ Ω ω α γ δ ε η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς ζ ẗ ṽ Ṿ ṿ τ υ φ χ ψ ω Σ Φ Ψ Ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π ı ÷ ⁄ ∂ ′ ″ ´ ` ‰ ∴ ℵ ∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ¬ ∧ ∨ ∃ ∀ א þ

• ® ™ ★ ♠ ♣ ♥ ♦ ☢ ✝ ☯ Ⓐ
△ ▀ ▄ █ □▫°

¿ ¡ ¼ ¾ ½ µ ¢ ° º × ← ↑ → ↓ ↗ ↘ ¦ | ± № Nº

Ææ Ãã Ââ Āā Ää Åå Ăă Ąą Çç Čč Ðð ĎĚ ĕ Êê Ēē Ëë Ęę Ģģ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Œœ Ŗŗ Řř Şş Šš Ţţ Ûû Üü Űű Ųų Żż Žž Þþ ß ÿ Ƶƶ

€ £ $ ¶ ♫ ‡ ≠ ∞ ¹ ² ³ ₁ ₂ ₃
ⓤ ✳ iƒpi ☮ Ω
Ɐɐ Ƃƃ ƅ Ↄↄ Ƌƌ Ǝǝ Əə Ⅎⅎ Ƣƣ Ɣɣ Ⱶⱶ Ɩɩ ĸ Ɯɯ Ƞƞ ʼn ·ɔ Ɵɵ Ƿƿ Ɋɋ ſ Ʃʃ Ʊʊ Ƨƨ Ƽƽ Ʌʌ Ȝȝ Ʒʒ Ǯǯ Þþ ȸ ʘ ǀ ǁ ǂ

ɑ a e ɛ i ɪ u ʊ y ʏ ʉ ɵ o ɔ æ œ ø ə
b d f g h j k l m n p r s t v ŋ ɧ ɕ ʂ ɖ ʈ ɳ ɭ ʧ ʤ ʃ ʔ ð ʒ
ˈ ˌ ː ˑ ˘ . ‖ ‿

ᛖ ᛇ ᛃ ᛜ ᛈ þ ð ᚠ ᚢ ᚨ ᚱ ᚲ ᚷ ᚹ ᚺ ᚻ ᚾ ᛁ ᛉ ᛊ ᛏ ᛒ ᛗ ᛚ ᛜ ᛝ ᛟ ᛞ ϟ

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

А Б В Г Д Е Ж Ѕ З И І К Л М Н О П Ҁ Р С Т Ѹ
Ф Х Ѡ Ц Ч Ш Щ Ъ Ꙑ Ь Ѣ Ꙗ Ѥ Ю Ѧ Ѫ Ѩ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ

ᴀ̶̷ʙ̶̷ᴄ̶̷ᴅ̶̷ᴇ̶̷ꜰ̶̷ɢ̶̷ʜ̶̷ɪ̶̷ᴊ̶̷ᴋ̶̷ʟ̶̷ᴍ̶̷ɴ̶̷ᴏ̶̷ᴘ̶̷ǫ̶̷ʀ̶̷s̶̷ᴛ̶̷ᴜ̶̷ᴠ̶̷ᴡ̶̷x̶̷ʏ̶̷ᴢ̶̷ ̶̷ A̶B̶C̶D̶E̶F̶G̶H̶I̶J̶K̶L̶M̶N̶O̶P̶Q̶R̶S̶T̶U̶V̶W̶X̶Y̶Z̶Æ̶Ø̶Å̶
̶̷1̶̷2̶̷3̶̷4̶̷5̶̷6̶̷7̶̷8̶̷9̶̷0̶̷ 1̶2̶3̶4̶5̶6̶7̶8̶9̶0̶

https://www.discogs.com/forum/thread/743281 - runouts discussion
https://support.discogs.com/hc/en-us/articles/360007331734-How-Can-I-Format-Text- --> text formating
https://www.copypastecharacter.com/all-characters
http://www.discogs.com/help/creditslist
http://home.btconnect.com/ultimathule/reference/muza.html >>> Muza labels
https://rytmipiosenka.blogspot.com/2018/09/polskie-nagrania-muza-logo-and-label.html >>> Muza labels in English
http://winyle.domek.org/index.php/topic,79.0.html >>> the history of Muza labels and catalog numbers for vinyls
https://winyle.domek.org/index.php?topic=300.0 >>> Pronit history and labels
http://winyle.domek.org/index.php/topic,201.0.html >>> the hisory of prices of vinyls released in Poland
http://www.pnprecords.spb.ru/vynil-labels/ >>> Malodia numbers
https://web.archive.org/web/20150922100556/http://rockdisco.lv/Labels/M/Melody/index.htm >>> Melodia numbers - Мелодия
http://www.discogs.com/master/create
http://home.lyse.net/bki/met/ifpi-codes.html >>> IFPI Codes
http://home.lyse.net/bki/met/packaging.html >>> CD Packaging
https://www.discogs.com/forum/thread/706164#7038613 >>> French price codes
https://www.discogs.com/forum/thread/743281 --> Common runout groove etchings: how to list them (Version 6)
https://www.discogs.com/forum/thread/750332#7445199 - BAOI Update discussion (Price Codes ect.)
https://www.discogs.com/group/thread/524527 ---> Label codes
https://lpcoverlover.com/how-to-take-decent-photos-of-record-albums/ --> How to take decent photos of record albums
https://www.yumpu.com/xx/document/view/10455343/historia-tloczni-plyt-gramofonowych-zts-pronit-pth ---> Historia Tłoczni Pronit
Między „Odeonem” a „Polskimi Nagraniami”.
https://staremelodie.pl/
Undocumented Guidelines
https://reference.discogs.com/wiki/undocumented-guidelines#stamped-vs-etched-belongs-in-release-notes-maybe-descriptions
https://www.discogs.com/forum/thread/819876#8141900 - odniesienia do innych wydań w Notes

Recent Activity

Action Description
Various - Bazuna. Perełki Bazuny
submitted Various - Bazuna. Perełki Bazuny. 12 days ago
Krzysztof Komeda Quintet* - Live In Bled 1965
added Krzysztof Komeda Quintet* - Live In Bled 1965 to their collection. 13 days ago
Ogród Wyobraźni - 1979-1983
added Ogród Wyobraźni - 1979-1983 to their collection. 13 days ago
Exodus (7) - Widok Z Góry Najwyższej. Live 1980
added Exodus (7) - Widok Z Góry Najwyższej. Live 1980 to their collection. 13 days ago
Richard Wagner - Wielcy Kompozytorzy - 30
added Richard Wagner - Wielcy Kompozytorzy - 30 to their collection. 13 days ago
Górecki* - Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia*, Antoni Wit, Zofia Kilanowicz - Wielcy Kompozytorzy - 27
added Górecki* - Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia*, Antoni Wit, Zofia Kilanowicz - Wielcy Kompozytorzy - 27 to their collection. 13 days ago
Händel* - Anne Sofie Von Otter (alt), Emma Kirkby (sopran), Drottningholms Barockensemble / London Baroque - Wielcy Kompozytorzy - 26
added Händel* - Anne Sofie Von Otter (alt), Emma Kirkby (sopran), Drottningholms Barockensemble / London Baroque - Wielcy Kompozytorzy - 26 to their collection. 13 days ago
Nikolai Rimsky-Korsakov - Wielcy Kompozytorzy - 25
added Nikolai Rimsky-Korsakov - Wielcy Kompozytorzy - 25 to their collection. 13 days ago
Hector Berlioz - Wielcy Kompozytorzy - 23
added Hector Berlioz - Wielcy Kompozytorzy - 23 to their collection. 13 days ago
Schumann* - fortepian Ronan O'Hora - Wielcy Kompozytorzy - 22
added Schumann* - fortepian Ronan O'Hora - Wielcy Kompozytorzy - 22 to their collection. 13 days ago
Grieg* - Royal Philharmonic Orchestra , Dyrygent James Judd , Fortepian Ronan O'Hora - Wielcy Kompozytorzy - 18
added Grieg* - Royal Philharmonic Orchestra , Dyrygent James Judd , Fortepian Ronan O'Hora - Wielcy Kompozytorzy - 18 to their collection. 13 days ago
Penderecki*, Chór* I Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Antoni Wit - Pasja Według Św. Łukasza
added Penderecki*, Chór* I Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Antoni Wit - Pasja Według Św. Łukasza to their collection. 13 days ago
Vivaldi* - Accademia Bizantina , Dyrygent Ottavio Dantone , Skrzypce Stefano Montanari -  Wielcy Kompozytorzy - 16
added Vivaldi* - Accademia Bizantina , Dyrygent Ottavio Dantone , Skrzypce Stefano Montanari - Wielcy Kompozytorzy - 16 to their collection. 13 days ago
Schubert*  - Soliści Royal Philharmonic Orchestra Jonathan Carney, Raymond Ovens, Andrew Williams (10), Mats Lidström, Jack McCormack, Ronan O'Hora - Wielcy Kompozytorzy - 15
added Schubert* - Soliści Royal Philharmonic Orchestra Jonathan Carney, Raymond Ovens, Andrew Williams (10), Mats Lidström, Jack McCormack, Ronan O'Hora - Wielcy Kompozytorzy - 15 to their collection. 13 days ago
Prokofiew* - Royal Philharmonic Orchestra Dyrygent Jurij Simonow* - Wielcy Kompozytorzy - 14
added Prokofiew* - Royal Philharmonic Orchestra Dyrygent Jurij Simonow* - Wielcy Kompozytorzy - 14 to their collection. 13 days ago
Mahler* - Royal Philharmonic Orchestra Dyrygent Frank Shipway - Wielcy Kompozytorzy - 8
added Mahler* - Royal Philharmonic Orchestra Dyrygent Frank Shipway - Wielcy Kompozytorzy - 8 to their collection. 13 days ago
Telemann* - Arte Dei Suonatori Flet Dan Laurin Viola Da Gamba Mark Caudle - Wielcy Kompozytorzy - 6
added Telemann* - Arte Dei Suonatori Flet Dan Laurin Viola Da Gamba Mark Caudle - Wielcy Kompozytorzy - 6 to their collection. 13 days ago
Bernstein* - Royal Philharmonic Orchestra Dyrygent Carl Davis (5) - Wielcy Kompozytorzy – 3
added Bernstein* - Royal Philharmonic Orchestra Dyrygent Carl Davis (5) - Wielcy Kompozytorzy – 3 to their collection. 13 days ago
Dominik Księski - Tylko Tu
added Dominik Księski - Tylko Tu to their collection. about 1 month ago
Dominik Księski - Tylko Tu
submitted Dominik Księski - Tylko Tu. about 1 month ago
Various - Gdy Powieje Latem (Najlepsze Piosenki Na Wakacje)
added Various - Gdy Powieje Latem (Najlepsze Piosenki Na Wakacje) to their collection. about 1 month ago
Various - Gdy Powieje Latem (Najlepsze Piosenki Na Wakacje)
submitted Various - Gdy Powieje Latem (Najlepsze Piosenki Na Wakacje). about 1 month ago
Various - Największe Przeboje Muzyki Filmowej
added Various - Największe Przeboje Muzyki Filmowej to their collection. about 1 month ago
Various - Największe Przeboje Muzyki Filmowej
submitted Various - Największe Przeboje Muzyki Filmowej. about 1 month ago
Antonio Vivaldi - Antonio Vivaldi
added Antonio Vivaldi - Antonio Vivaldi to their collection. about 1 month ago
Antonio Vivaldi - Antonio Vivaldi
submitted Antonio Vivaldi - Antonio Vivaldi. about 1 month ago
Various - Najpiękniejsze Melodie Dla Zakochanych
added Various - Najpiękniejsze Melodie Dla Zakochanych to their collection. about 1 month ago
Various - Najpiękniejsze Melodie Dla Zakochanych
submitted Various - Najpiękniejsze Melodie Dla Zakochanych. about 1 month ago
Ks. Bogusław Zeman SSP - Wyprawa Bombika
submitted Ks. Bogusław Zeman SSP - Wyprawa Bombika. about 1 month ago
Ks. Bogusław Zeman SSP - Wyprawa Bombika
added Ks. Bogusław Zeman SSP - Wyprawa Bombika to their collection. about 1 month ago
Ks. Bogusław Zeman SSP - Bajka O Łaciatym Słoniu
added Ks. Bogusław Zeman SSP - Bajka O Łaciatym Słoniu to their collection. about 1 month ago
Ks. Bogusław Zeman SSP - Bajka O Łaciatym Słoniu
submitted Ks. Bogusław Zeman SSP - Bajka O Łaciatym Słoniu. about 1 month ago
Various - Łódźstock'83/86 Vol. 2
added Various - Łódźstock'83/86 Vol. 2 to their collection. about 1 month ago
Various - Łódźstock'83/86 Vol. 2
submitted Various - Łódźstock'83/86 Vol. 2. about 1 month ago
Various - Łódźstock'83/86 Vol. 2
added Various - Łódźstock'83/86 Vol. 2 to their collection. about 1 month ago
Various - Łódźstock'83/86 Vol. 1
added Various - Łódźstock'83/86 Vol. 1 to their collection. about 1 month ago
Various - Łódźstock'83/86 Vol. 1
submitted Various - Łódźstock'83/86 Vol. 1. about 1 month ago
Anna Jantar - Tyle Słońca W Całym Mieście (Największe Przeboje)
added Anna Jantar - Tyle Słońca W Całym Mieście (Największe Przeboje) to their collection. about 1 month ago
Anna Jantar - Tyle Słońca W Całym Mieście (Największe Przeboje)
submitted Anna Jantar - Tyle Słońca W Całym Mieście (Największe Przeboje). about 1 month ago
Unknown Artist - Muzyczna Recepta Na Zdrowie
added Unknown Artist - Muzyczna Recepta Na Zdrowie to their collection. about 1 month ago
Unknown Artist - Muzyczna Recepta Na Zdrowie
submitted Unknown Artist - Muzyczna Recepta Na Zdrowie. about 1 month ago
VLAD (70) - Spełnienie (Muzyka Dla Twoich Zmysłów)
added VLAD (70) - Spełnienie (Muzyka Dla Twoich Zmysłów) to their collection. about 1 month ago
VLAD (70) - Spełnienie (Muzyka Dla Twoich Zmysłów)
submitted VLAD (70) - Spełnienie (Muzyka Dla Twoich Zmysłów). about 1 month ago
Peter Gabriel - Woodstock 1994
added Peter Gabriel - Woodstock 1994 to their collection. about 1 month ago
Piesnochorki - Muzyka Bez Granic - Ukraińska
added Piesnochorki - Muzyka Bez Granic - Ukraińska to their collection. about 1 month ago
Piesnochorki - Muzyka Bez Granic - Ukraińska
submitted Piesnochorki - Muzyka Bez Granic - Ukraińska. about 1 month ago
Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart
added Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart to their collection. about 1 month ago
Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart
submitted Wolfgang Amadeus Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart. about 1 month ago
Unknown Artist - Śpiewaj Z
added Unknown Artist - Śpiewaj Z "Kingą" to their collection. about 1 month ago
Unknown Artist - Śpiewaj Z
submitted Unknown Artist - Śpiewaj Z "Kingą". about 1 month ago