Mainly into punk/post-punk (1977-85; my teen years), psychedelic trance (1994-97; my second adolescence, late 20s - early 30s), various reincarnations and collaborations of King Crimson and Robert Fripp, pre- and classic Rebetiko (from the 1910s... until the early 1950's), some Greek Laïkó (1960s/1970s), a bit of Classical (Romantic/Modern) & Contemporary... it never ends!

- Rock mod since 3 Jul 2006
- Electronic mod since 10 Oct 2006
- all genres moderator since the unification of the mod team
- Discogs v4 felt really disappointing, a damn waste of lots of hard work from myself and others...
- after a (sort of) hiatus, lowered expectations and returned to Discogs for more fun and hard work

How I grade:
5 - Beyond rating
4 - Very good, excellent
3 - Worth having

℗ © ™ ® € £ $ ¥ ¢ · ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ± ≠ ℅ ∞ § ° º × ₧ ∫ Φ √ ♂ ♀ ☢ ☺ ☹ ♡ ♥ ♦ ♣ ♠ ✽ ✠ ✡ ♢ ♤ ♧ ☎ ☂ ☃ ☠ ☯ ☮ ⩓ ☼ ✩ ★ ← ↑ → ↓ ↗ ↙ ↖ ↘ ↯ ↕ ↔ ¦ – ■ ▼ ▲ ◄ ► № ∇ ∆ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ □ ▷ △ ▽ ◁ iƒpi ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ „ “ « » ✓ ◦ •
⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ ⅫⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
Ææ Ãã Ââ Āā Ăă Àà Áá Ää Åå Ąą Çç Čč Ćć Ðð Ďď Ěě Ĕĕ Èè Éé Êê Ēē Ëë Ęę Ģģ ğ Ìì Íí Îî Ïï Īī Įį İ ı Ķķ Ĺĺ Ļļ Łł Ññ Ńń Ņņ Ňň Ôô Õõ Øø Ōō Öö Òò Óó Œœ Ŗŗ Řř Șș Şş Šš Țț Ūū Ûû Üü Űű Ųų ú ù ÿ Żż Žž Þþ ß
Artists originally listed in genitive.
All Greek text originally in polytonic orthography.
[g12.4.4 Only the track titles should be listed in the track title field.
[g1.8.2.b When entering multiple languages, use “ = ” between languages.

> Create Master Release
> Cyrillic-Latin converter
> Strike-through text
> Points of interest for Greek-language releases
> Lists: Ancient Greeks / Ancient Romans (help needed!)
Recent Activity
Rowee & One Of Vas - Heal
submitted Rowee & One Of Vas - Heal. about 9 hours ago
K.U.R.O. - Retroactive 1
submitted K.U.R.O. - Retroactive 1. 3 days ago
California Sunshine (Har-el)* - Aliens In Space
submitted California Sunshine (Har-el)* - Aliens In Space. 7 days ago
Ηλίας Αναστασόπουλος - No Smoke, No Fire
submitted Ηλίας Αναστασόπουλος - No Smoke, No Fire. 8 days ago
Lunari - The First Moon
submitted Lunari - The First Moon. 10 days ago
Lunari - The First Moon
submitted Lunari - The First Moon. 10 days ago
Lunari - The First Moon
submitted Lunari - The First Moon. 10 days ago
SexBeaT* - Burnout: The Naked Side Of The SexBeaT
submitted SexBeaT* - Burnout: The Naked Side Of The SexBeaT. 13 days ago
K.BHTA* & Nikko Patrelakis - Neapoly
submitted K.BHTA* & Nikko Patrelakis - Neapoly. 18 days ago
Zeta (14) - Alternative Archives
submitted Zeta (14) - Alternative Archives. 19 days ago
Tranquence - Ancient Aliens EP
submitted Tranquence - Ancient Aliens EP. 29 days ago
Tranquence - Ancient Aliens EP
submitted Tranquence - Ancient Aliens EP. 29 days ago
Tranquence - Ancient Aliens EP
submitted Tranquence - Ancient Aliens EP. 29 days ago
Εθισμός - Pop Corn
submitted Εθισμός - Pop Corn. about 1 month ago
Εθισμός - Πρωτεύουσα
submitted Εθισμός - Πρωτεύουσα. about 1 month ago
Ethismos* & Golden Child* - Made In Athens
submitted Ethismos* & Golden Child* - Made In Athens. about 1 month ago
Knaprika - Gorghon
submitted Knaprika - Gorghon. about 1 month ago
Slice (12) - Goa Patterns
submitted Slice (12) - Goa Patterns. about 1 month ago
Slice (12) - Goa Patterns
submitted Slice (12) - Goa Patterns. about 1 month ago
Slice (12) - Goa Patterns
submitted Slice (12) - Goa Patterns. about 1 month ago
Vibrasphere - Wasteland (Hippy Cat Remix)
submitted Vibrasphere - Wasteland (Hippy Cat Remix). about 1 month ago
Logic Bomb - Marauder (Remixes Pt. 2)
submitted Logic Bomb - Marauder (Remixes Pt. 2). about 1 month ago
Eric Electric (4) - Temple Reset Castles
submitted Eric Electric (4) - Temple Reset Castles. about 1 month ago
Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 4
submitted Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 4. about 1 month ago
Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 3
submitted Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 3. about 1 month ago
Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 2
submitted Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 2. about 1 month ago
Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 1
submitted Anatolian Weapons - May That War Be Cursed - Vol. 1. about 1 month ago
Various - Música X La Vida - Vol. 2
submitted Various - Música X La Vida - Vol. 2. about 1 month ago
Guagibo - Alien Instructions
submitted Guagibo - Alien Instructions. 2 months ago
Guagibo - Alien Instructions
submitted Guagibo - Alien Instructions. 2 months ago
Guagibo - Alien Instructions
submitted Guagibo - Alien Instructions. 2 months ago
Trivia - Speed Of Sound
submitted Trivia - Speed Of Sound. 2 months ago
Various - The Dutch Collection
submitted Various - The Dutch Collection. 2 months ago
Nervasystem - Quantum Audio Laboratory
submitted Nervasystem - Quantum Audio Laboratory. 2 months ago
Sylvan Esso - What Now
submitted Sylvan Esso - What Now. 3 months ago
Alex G (2) - Beach Music
submitted Alex G (2) - Beach Music. 3 months ago
Xenomorph - World War 3 (Товарищи это обман Mix)
submitted Xenomorph - World War 3 (Товарищи это обман Mix). 3 months ago
Splendor (4) - Celestial Ancestors
submitted Splendor (4) - Celestial Ancestors. 3 months ago
Splendor (4) - Celestial Ancestors
submitted Splendor (4) - Celestial Ancestors. 3 months ago
Splendor (4) - Celestial Ancestors
submitted Splendor (4) - Celestial Ancestors. 3 months ago
Symbiote - Symbiote EP
submitted Symbiote - Symbiote EP. 3 months ago
Suzanne Haik Vantoura* - La Musique De La Bible Révélée
submitted Suzanne Haik Vantoura* - La Musique De La Bible Révélée. 3 months ago
Mahler* - London Festival Orchestra (2), Alberto Vestri - Symphony No. 1
submitted Mahler* - London Festival Orchestra (2), Alberto Vestri - Symphony No. 1 "Titan". 3 months ago
Kristian* & DJ Cosmix - The Vision (Vaporized Remix)
submitted Kristian* & DJ Cosmix - The Vision (Vaporized Remix). 3 months ago
submitted Various - HitDisc 836A. 3 months ago
submitted Various - HitDisc 863A. 3 months ago
submitted Various - HitDisc 803A. 3 months ago
Κώστας Φέρρης* - Ιστορία Του Ρεμπέτικου Τραγουδιού
submitted Κώστας Φέρρης* - Ιστορία Του Ρεμπέτικου Τραγουδιού. 3 months ago
Various - Ανθολογία Ελληνικού Τραγουδιού (Μέρος Β΄) - Τα Αθάνατα
submitted Various - Ανθολογία Ελληνικού Τραγουδιού (Μέρος Β΄) - Τα Αθάνατα. 3 months ago
The Forminx - The Forminx
submitted The Forminx - The Forminx. 4 months ago